keskiviikko 20. huhtikuuta 2016

Sukupuoleton elämä

Lääketieteellinenkin tutkimus voi olla puolueellista ja tiettyihin arvoihin sitoutunutta. Autismin kirjon häiriön ja tourette-oireyhtymän yleisyys seksuaalivähemmistöjen edustajilla olisi empiirinen tosiseikka ja selvittämisen arvoinen kysymys. Tämä tilastotieto helpottaisi oikeudenmukaista suhtautumista hlbt-ihmisiin ja heidän erityisten haasteidensa tunnistamista.

Tarvitaan puolueetonta kokemusperäistä tutkimusta ja tietoa, jotta sukupuolineutralisoituvaa yhteiskuntaa voidaan hallita. Tämä ei mitätöi tunteiden tarvitsemaa tilaa. Tarvitaan myös tunneilmaisua siitä, miltä sukupuolineutralisoituminen tuntuu. Järki ja tunteet sekä avoin ja kaikkia suvaitseva keskustelu ovat ainoat selviytymiskeinot rajusta ja Raamatun luomiskertomuksen vastaisesta yhteiskuntakokeesta, jota sukupuolineutraali avioliitto merkitsee. Kukaan ei faktoihin perustuen tiedä, mihin kokeilu johtaa.

Mikään faktaperusta ei ohjaa ihmistä parisuhteeseen ja perheen perustamiseen samaa sukupuolta olevan kanssa. Raamatussa ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi, ja heitä kehotettiin lisääntymään ja täyttämään maa. Luomakunta todistaa yhtenevästi Raamatun kanssa. Sateenkaariväki vetoaa luonnossa esiintyviin poikkeusilmiöihin, joita järjellä voidaan pitää häiriötiloina.

Ihminen ei voi valita tunteitaan, mutta ajatukset ja teot ihminen voi valita. Ajatuksia ja tekoja muuttamalla ihminen voi vaikuttaa tunteisiin. Tiedostan sen, että seksuaalisuuden alueella suhtautuminen vastakkaiseen ja omaan sukupuoleen ovat luonteeltaan vaikeasti muutettavia ja monimutkaisia seikkoja. Aikuisiällä asperger- ja tourette-diagnoosit saaneena tunnistan itsessäni homofobiaa erittäin pysyvänä ilmiönä. Pidän pelokkuuttani enimmäkseen myönteisenä ilmiönä, jossa tunteet ja ajatukset todistavat Raamatun arvojen puolesta. Toisaalta tunnistan fobiassani asperger-tourette –ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen kömpelyyteen liittyviä piirteitä, jotka kytkeytyvät sosiaalisiin suhteisiin.

En siis pidä homoseksuaalisia tunteita syntinä, mutta syntiä on vallan antaminen näille tunteille ja toiminta Raamatun vastaisten arvojen mukaan. Väärät tunteet tunnistavan ihmisen tulee ajatuksia muuttamalla – siis kognitiivisesti työskennellen - ja tekojen avulla pyrkiä mitätöimään synnilliset taipumukset. Tässä tullaan suureen seurakuntien ongelmaan. Seurakunnissa ei enää puhuta synnistä ja kilvoittelusta. Tällöin armolle ei jää tarvetta eikä merkitystä. Voidaan sanoa, että naispappeuden kevytmielisesti hyväksyneet toivat Suomessa luterilaisuuteen kulttuurin, jossa Raamatusta saman tien poistettiin paljon muutakin, kuten Jeesuksen neitseestä syntyminen ja ylösnousemus. Minun mielestäni naispappeuden voi hyväksyä vakavastikin Raamattua tulkiten, mutta kevytmielisyydestä kertoo epäoikeudenmukainen naispappeuden vastustajien syrjintä Suomen luterilaisessa kirkossa.

Terveen seksuaalietiikan perusta on faktoihin perustuvan järjen ja tunteen tasapaino. Aviopuolison valinnassakin seikka on ratkaiseva. Kannattaa sekä järjen että tunteen avulla päättää, onko puoliso juuri sinulle sopiva.

Oikeaoppisen ja terveen seurakunnan tunnistaminen perustuu samaan. Uuteen seurakuntaan mennessä kannattaa sekä pohtia järjellä oppikysymyksiä Raamatun valossa että kuunnella tunteita, joita kokoontuminen virittää. Jos seurakunnassa kehutaan sinua ja mahdollisuuksiasi pelastaa itsesi, pakene paikalta. Kysymyksessä on todennäköisesti harhaoppi. Jos seurakunnassa koet, että sinua ja kykyä pelastaa itsesi moititaan, jää kuuntelemaan. Kysymyksessä on todennäköisesti raitis ja terve kristillinen seurakunta.

Evankeliumi kiinnostaa vain oman syntisyytensä tunnistavaa ihmistä. Pelastus Jeesuksen sovitustyössä on tarjolla jokaiselle Häneen uskossa turvautuvalle. Tämä täydellinen armo koskee kaikkien elämänalueiden syntejä. 

tiistai 19. huhtikuuta 2016

Sateenkaariväki - asperger ja tourette

Aspergerin oireyhtymä on autismin kirjoon kuuluva häiriö, jolle ovat ominaisia ongelmat toisten ihmisten tunnetilojen ymmärtämisessä ja siitä johtuvat kommunikaatio-ongelmat sekä erilaiset kaavamaiset käyttäytymistavat. Me autismin kirjon ihmiset emme niinkään lue ihmisten elekieltä. Keskitymme enemmän siihen, mitä sanotaan. Silloin tulee varsinkin väärinkäsityksiä, kun ei huomaa, että toisen ihmisen rivien välissä on jotain. Tai sitten joku kuvittelee, että minulla on rivien välissä jotain, vaikka siellä ei ole mitään. Aspergeriin liittyy kyky keskittyä erittäin syvällisesti johonkin asiaan ja päästä niin sanottuun flow-tilaan. Asperger-ihmisille on myös melko yleistä havaita yksityiskohtia ja virheitä. Meille yksityiskohdat pomppaavat esille. Havaitsemme asioita, joita välttämättä muut eivät huomaa.

Arkikokemukseni mukaan edellä mainitut asperger-piirteet liittyvät sekä erityisalojen huippuosaamiseen että seksuaalivähemmistöjen stereotyyppisiin edustajiin. Seksuaalisuuteen sovellettuna aspergerin määritelmään on helppoa yhdistää homoseksuaalisuus poikkeavuutena. Homoseksuaalisuutta on perusteltua pitää aspergerin ilmenemisenä seksuaalisuudessa. Pidän tarpeellisena tutkia aspergerin ja touretten yleisyyttä hlbt-ihmisillä. Touretten oireyhtymä on yhtäaikainen äänellinen ja motorinen monimuotoinen nykimishäiriö ja liittyy usein autismin kirjon oireyhtymiin kuten aspergeriin.

Minä olen enemmän homofobinen kuin hlbt-väkeen kuuluva. Suhtautuminen toimintamalleineen on erittäin pysyvä huolimatta runsaasta ja pitkäaikaisesta altistumisesta propagandalle, jolla tavoitellaan seksuaalisuuden vallankumousta. En pidä homoseksuaalisuutta sairautena vaan johonkin muuhun häiriöön liittyvänä poikkeavuutena.

Suomen talouselämän kilpailukykyloikka voidaan tuottaa asperger-ihmisten erityisosaamisen merkittävän roolin avulla. Siihen tarvitaan työelämän rakenteiden ja asenteiden muutosta. Tanskaa pidetään edellä käyvänä mallimaana, jossa autismin kirjon ihmisille on omat työmarkkinat. Talouskasvua ja yhteiskunnan muutosta ei kuitenkaan pidä tuottaa minkälaisilla arvoilla tahansa. Sukupuolineutraali avioliitto on raju yhteiskuntakokeilu vastoin Raamatun mukaista luomisjärjestystä. Tarvitaan puolueetonta tutkimusta, jotta asperger-ihmisiä voidaan tukea miehen ja naisen välisissä avioliitoissa ja perhe-elämän kysymyksissä. 

lauantai 16. huhtikuuta 2016

Minä - asperger ja tourette

Minulla asperger ilmenee erikoisina kiinnostuksen kohteina. Urkumusiikki oli ehdottomasti poikkeuksellinen kiinnostuksen kohde minulla jo varhaisina kouluvuosina, jolloin saatoin istua päiväkaudet kotikaupungissani Lahden urkuviikoilla nauttimassa musiikista. Opin lukemaan kirjaimia ja nuotteja reilusti ennen kouluikää. Erikoinen kiinnostuksen kohde olivat bussiaikataulut ja kartat. Osasin ennen kouluikää Lahden bussiaikataulut ja kadunnimet ulkoa. Myöhemmin ala-asteikäisenä osasin Suomen juna-aikataulut melkein samalla tavalla, ja melko laajasti Suomen lentoliikenteen aikataulut lentoyhtiöineen ja konetyyppeineen

Sosiaaliset suhteet ehkä korostavat eniten asperger-piirteitäni. Minun on vaikeaa päästä yhteisölliseen flow-tilaan. Keskustelen usein hyvin lyhyesti, jolloin helposti muodostuu vaikutelma, että minulla on jonnekin kiire. Oma kokemukseni on tarkemmin ajateltuna sama. Minulla flow-tila muodostuu asioista ja tehtävistä vaikkapa liittyen musiikillisiin projekteihin, uutisten seuraamiseen, median sisältöihin ja matkailuun.

Tyypillinen lukiovuosien välituntini sisälsi usein hyvin lyhyen kuulumisten vaihdon kavereiden kanssa. Monesti ehdin lukea uutisia netistä tai sanomalehdistä – tuolloin kännyköiden nettiä ei vielä ollut – tai kerrata seuraavan oppitunnin aiheita. Samantyyppinen tehokkaan sosiaalisuuden toimintamalli oli seurakunnassa. Lahdessa Joutjärven seurakunnassa saavuin usein melko minuutilleen nuorteniltojen säestäjäksi. Nuortenillan jälkeen hyvin pikainen kuulumisten vaihto kavereiden kanssa riitti tuottamaan minulle muusikko-flow:n, jonka siivittämänä säestin vielä tauon jälkeisen iltahartauden.

Minulla varmaan aspergeriin liittyvä iso ongelma on pyrkimys pitää sosiaalisella vuorovaikutuksella flow-tilaa yllä asioihin ja tehtäviin. Sitten asioita ja tehtäviä suorittaessani unohdun yksinäisyyteen. Toivotusta ja minun tavoittelemastani yksinäisyydestä tulee ongelma, kärsimys ja kuluttava seikka niin, etten sitä itse tiedosta. Tässä merkityksessä työuupuneena on vaikeaa olla sosiaalinen. Näin muodostuu ongelmallinen kehä. Siihen auttaa vain tietoinen toimintatapojen muutos.

Tourette-ulottuvuuteeni liittyvät näkyvänä seikkana kasvojen nykimisliikkeet. Ne pahenivat minulla noin 10 ikävuoden tienoilla. Muistikuvani mukaan noin 15 ikävuoden paikkeilla sen ongelman suhteen oli helpompia jaksoja. Edelleen kasvojen levottomuus on tilanteesta riippuen poikkeuksellisen runsasta, minkä havaitsin hiljattain kuoronjohdon kurssilla katsoessamme johtamisharjoitteluamme videolta.

Kasvojeni tourette-nykimiseen liittyy silmien karsastus, ja minulle on karsastusleikkaus tehty kahteen kertaan. Minulta puuttuu stereonäkö eli kyky katsella molemmilla silmillä yhtä aikaa. Katselen siis maailmaa vuorotellen molemmilla silmillä. En näe kuitenkaan asioita kahtena, ja näkö on säilynyt melkein yhtä hyvänä kummassakin silmässä, mistä olen kiitollinen. Aivojen näkökeskus sekä aspergerin ja touretten kannalta keskeiset aivoalueet ovat kytköksissä toisiinsa, joten karsastus, asperger ja tourette vaikuttavat toisiinsa.

Kirkkokuoronjohtamisharjoitus oli siis todistettavasti tilanne, jossa kasvojeni nykiminen oli epänormaalia. Samassa tilanteessa puhuin liian nopeasti. Youtube-kanavallani esiinnyn muutamilla videoillani naamani kanssa, ja tällöin taas puhenopeus ja –rytmi ovat selkeämpiä ja kasvojen nykiminen on vähäistä. Pyrkimys minimoida kasvojen nykiminen ja puheen epäselvyys on siis ongelmallinen. Minä tunnistan ongelmien syynä sekä liian suuren että liian vähäisen stressin. Tarvitaan siis riittävä määrä myönteistä stressiä. Lääkkeillä minut saa tietenkin lamaantumaan. Mielialalääkkeiden sivuvaikutukset ovat vaan hurjaa luettavaa. Ylipainoa kertyy, on vaikeuksia saada partaa ajettua ja suihkussa käytyä, ja jopa miehellä saattaa alkaa maidon eritystä.

Lääkkeiden vaikutus on aina yksilöllinen, ja minulla on muutenkin poikkeuksellinen neurologia. Kuka ottaa vastuun, jos lääkkeet aiheuttavat jotain yllättävää ollessani yksin kotona? Minä olen päättänyt mieluummin sietää asperger-touretten päivittäisiä haasteita lääkkeettömästi kuin lääkittynä - silläkin riskillä, että maksan hintana suurempaa ahdistuneisuutta.

torstai 14. huhtikuuta 2016

Luterilainen arvoneutraalisuus

Taloussanomat uutisoi 13.4.2016 Vaasan yliopistossa julkaistusta väitöstutkimuksesta, jonka mukaan visiot ja todellisuus eivät kohtaa politiikassa ja yrityksissä. Tutkimuksen mukaan harva yritysjohtaja ja työntekijä tuntee yrityksensä strategian. Suomen hallituksessa strategisen hallitusohjelman toteuttaminen on käytännössä ollut kohellusta ja kaaosta.

Kristillisen seurakunnan strategia on Raamattuun kirjattu lähetyskäsky. Vision sopusointuinen täydentäminen on tarkoituksenmukaista. Kirkkomusiikin tavoitteena pidän kristilliseen tunnustukseen sitoutunutta luterilaista arvoneutraalisuutta eli tunnustuskuntaneutraalisuutta, jossa seurakunta ja kirkkomusiikin koulutus heijastavat toiminnassaan herätysliikkeiden kannattajamääriä vaikutusalueillaan.

Kuvitellaan, että seurakunnan jäsenistä 60 % on herätysliikkeisiin sitoutumattomia yleiskirkollisia, 20 % körttiläisyyden ja 20 % evankelisen herätysliikkeen kannattajia. Luterilainen arvoneutraalius tarkoittaa, että kirkkomusiikista 60 % on luonteeltaan yleiskirkollista, 20 % körttiläisyyteen ja 20 % evankelisuuteen kuuluvaa. Mielekkäintä on pyrkiä tunnustuskuntaneutraaliuteen vuositasolla.

Kirkkomusiikin koulutus on luonteeltaan valtakunnallista. Tunnustuskuntaneutraalisuus heijastelee tällöin valtakunnallista luterilaisten herätysliikkeiden kannattajamääriä esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulussa kirkkomusiikin koulutuksen pakollisten kurssien musiikissa ja ainejärjestö Cadenzan konserttiohjelmistossa. Kirkkomusiikin opiskelijoista merkittävä osa kuuluu vanhoillislestadiolaisiin, joille valinnaiset opinnot ja Rauhanyhdistyksen omat kansanopistot tarjoavat mahdollisuuden oman musiikillisen identiteetin kehittämiseen. Uuspietistit ja evankeliset voivat puolestaan täydentää osaamistaan Raamattuopistolla, Kansanlähetysopistolla ja evankelisilla opistoilla.

Luterilainen tunnustuskuntaneutraalisuus huomioi ekumeenisen liikkeen, mitä kautta päästään muiden kristillisten kirkkokuntien musiikkikulttuureihin. Tämä tarkoittaa katolisten kirkkojen ja vapaiden kristillisten suuntien musiikkia. Luterilaisen kanttorin ammattitaitoon kuuluu tämän vuoksi esimerkiksi katolilaisen, ortodoksisen ja helluntailaisen kirkkomusiikin tuntemus sekä karismaattisuuden vaikutuksen tiedostaminen. Karismaattista herätysliikettä pidetään viidesläisen uuspietismin jälkeisenä kuudentena herätysliikkeenä.

Seurakuntien taloudellinen tilanne on vaikea, minkä vuoksi rippikoulut lyhenevät. Järjestörippikoulujen kesto on pysynyt ennallaan. Tästä johtuen luterilaisten herätysliikkeiden rippikoulut ovat suositumpia kuin koskaan. Kansanlähetyksen, Raamattuopiston, Opkon ja evankelisten rippikouluissa monet tulevat uskoon sekä sitoutuvat seurakuntaan ja herätysliikkeeseen. Näissä herätysliikkeissä urkumusiikki on vähentynyt ja klassisesta kirkkomusiikista on vieraannuttu. Seurakunnan musiikkitoiminta voi vastata haasteeseen vähentämällä urkumusiikkia tai tekemällä urkumusiikkia uudella ja kiinnostavalla tavalla huomioiden tunnustuskuntien musiikkikulttuurit. Esimerkiksi runsaan uuspietismin alueella messun musiikki on viisasta toteuttaa joka toisena pyhäpäivänä uruilla virsiin perustuen ja joka toisella kerralla bändin säestyksellä Viisikielisen laulukirjan sävelin. 

sunnuntai 10. huhtikuuta 2016

Uudistuva seurakunta tänään

Luterilainen kirkko valmistautuu reformaatiosta kuluneiden 500 vuoden sekä itsenäisen Suomen 100 vuoden juhlintaan ja historialliseen analysointiin ensi vuonna. Suomalainen luterilaisuus elää muutosta avioliiton merkityksen laajentuessa, globalisaation ja islamin vaikutuksen arkipäiväistyessä sekä kristinuskon kasvun painottuessa päiväntasaajan lähiseudulle ja eteläpuolelle. Lähetystyön on samalla uudistuttava.

Suomen luterilaisista herätysliikkeistä esikoislestadiolaisuus elää historiansa suurinta hajaannuksen aikaa. Sakramenttikiista on jakanut esikoiset yleiskirkollisen linjan ja Jällivaaran tukeman opin kannattajiin. Kysymys on paljolti maantieteellisestä hengellisestä auktoriteetista, joka – toisin kuin vanhoillislestadiolaisilla – sijoittuu edelleen Ruotsin Jällivaaran alueelle. Yleiskirkollisen linjan kannattajien mielestä maallikkojen sakramenttivallan puoltajat eivät riittävästi huomioi Ruotsin ja Suomen kirkkojen erilaisuutta. Runsaan esikoislestadiolaisuuden Lahdessa käy tavallisessa kirkon ja muiden herätysliikkeiden toiminnassa nyt merkittävä määrä entisiä esikoislestadiolaisia.

Rauhanyhdistyksen uudistusmieliset ottanevat nyt mallia. Oulussa kaupunginteatterin Taivaslaulu-näytelmät ovat olleet loppuunmyytyjä koko kauden niin, että ensi kaudella näytäntöjä jatketaan. Näytelmän aiheena on vanhoillislestadiolaisuus arkielämän ja etiikan ongelmineen. Laajat uudistuspaineet aiheuttaa Rauhanyhdistyksille jo vallitseva aika, jota elämme. Synti- ja kieltolistoihin perustuvaa yhtenäiskulttuuria korostava herätysliike on yhä vaikeammin hallittavissa. Television omistamisen kielto, mutta netti-tv:n käytön sallinta on esimerkki järjen vastaisuudesta.

Vanhoillislestadiolaisuus perustuu yhteisöllisyyteen, mutta keskustelukulttuuri sisältää paljon puhumattomuuden kulttuurin alueita. Jeesuksesta ja uskonasioista ei voi keskustella vapaasti. Rauhanyhdistyksen jäsenten Raamatun tuntemuksesta olen huolissani. Herätysliikkeen kannattaminen perustuu paljon tunteisiin. Irtautuneiden osalta on surullista huomata haasteet löytää uutta hengellistä kotia ja vaikeus edes kaivata sellaista. Vanhoillislestadiolaisuuden ajattelutavat ja identiteetti ovat osittain jotakin lähtemätöntä. On vaarana, että hengelliseksi minäkuvaksi jää vain entisen vanhoillislestadiolaisen identiteetti.

Suurin ongelma vanhoillislestadiolaisuudessa on pelastusoppi, jossa vain he ovat ainoa oikea pelastettujen joukko. Nykyään onneksi usein lisätään, ettei ihmisellä ole kuitenkaan valtaa tuomita. Mutta lähtökohta pelastusopissa on selkeä. Elävä usko on kristillisyyden historiassa siirtynyt heille suurin piirtein näin: juutalaiset – kristillinen alkuseurakunta – jäljet häviää – Luther – jäljet häviää – herrnhutilaiset – lukijat – Lapin Maria – Laestadius – vanhoillislestadiolaisuus. Viestikapula on siis kulkenut herrnhutilaisten kautta, ja he olivat pohjimmiltaan ekumeeninen liike. Vanhoillislestadiolainen pelastusoppi on siis epälooginen jo historiallisen tarkastelun valossa, mutta ennen kaikkea Raamatun vastainen. Pelastus kuuluu Raamatun mukaan jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen.

Rauhanyhdistyksen vaikutus kulttuuriin näkyy Pohjois-Pohjanmaalla toisaalta klassisen musiikin vahvana osaamisena – toisaalta kulttuurikuplana. Oulun ammattikorkeakoulussa kirkkomusiikin koulutus ei huomioi riittävästi klassisen musiikin ja urkumusiikin vastaisuutta seurakunnissa ja herätysliikkeissä. Kanttorien osaamista pop- ja jazz-musiikin alueella tulee kehittää merkittävästi. Oulun ammattikorkeakoulu ei ole Rauhanyhdistyksen kansanopisto vaan arvoneutraali koulutuslaitos, jossa kaikkien tulee joustaa ja tehdä kompromisseja. Arvoneutraaliuden tulisi selkeämmin heijastua kirkkomusiikin koulutuksen sisällössä ja ainejärjestö Cadenzan kuoron konserttiohjelmistossa.

Klassisen musiikin ja urkumusiikin vastaisuuteen kirkkomuusikkoina voimme reagoida noudattamalla toivetta ja vähentämällä urkumusiikin käyttöä. Mahdollista on myös tehdä urkumusiikkia uudella tavalla. Urkumusiikki voidaan uudelleen myydä modernin aikakauden seurakuntalaisille soittamalla niin kiinnostavaa ohjelmistoa niin kiehtovalla tavalla, että urkumusiikkia tullaan suorastaan vaatimaan lisää. On myös mahdollista jatkaa niin kuin ennenkin. Suomen urkumusiikin kulttuuri säilytetään niin tylsänä kuin se nyt on. Lopputulos on sama kuin ensimmäisessä toimintamallissa. Voimme valmistautua runsaisiin urkujen purkamisiin ja myynteihin. Kunniakkaampaa olisi kulkea samaan seuraukseen nopeasti reagoiden ja palvellen. Kasvava seurakunta palvelee.